CategoriesGenel

Buğday Üretiminde Odun Sirkesi Kullanımı

ÖZET
Bu çalışma, buğday agro-ekosisteminde kullanılan pestisitler ve odun
sirkesinin toprakta bulunan fungal ile bakteriyel mikroorganizmalar
ve toprak pH ile EC değerlerine etkilerini araştırmak amacıyla
yapılmıştır. Çalışma, 2014-2015 ve 2015-2016’da tarla denemesi
şeklinde tesadüf blokları deneme deseninde dört tekerrürlü olarak
yürütülmüştür. Denemede kullanılan odun sirkesi ve pestisitler sırt
pülverizatörü yardımıyla 1) pestisit muamelesi, 2) pestisit
muamelesine karşılık gelen %0.5, %1, %2, %3, %4 ile %5 ml odun
sirkesi muameleleri ve 3) sadece şebeke suyu verilen kontrol
muameleleri şeklinde yapılmıştır. Deneme alanı toprak örneklerinden
Aspergillus niger, Penicillium digitatum ve Penicillium italicum
mikrofungus türleri izole edilmiştir. Pestisit ve odun sirkesi
muamelelerinin, araştırılan parametrelere etkisini belirlemek
amacıyla tekrarlanan ölçümlü varyans analizi yapılmıştır. Analizler
sonucunda, muamelelerin belirlenen özellikleri istatistiksel olarak
önemli düzeylerde etkilemediği (P>0.612), buna karşın muamele
öncesi ve sonrası arasındaki farkların önemli olduğu görülmüştür
(P=0.000). Sonuç olarak, kullanılan pestisit ve odun sirkesinin
belirlenen parametreler üzerinde olumsuz bir etki göstermediği
sonucuna varmak mümkündür.

Bir cevap yazın